fbpx

StarDiets nyereményjáték

StarDiets nyereményjáték

játékszabály és adatvédelmi szabályzat

  1. A játék szervezője:

Az Ever&Ever Korlátolt Felelősségű Társaság (13-09-180139; 2094 Nagykovácsi, Farkas utca 28.; a továbbiakban: Szervező) a FittAréna rendezvény látogatói számára StarDiets elnevezéssel nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) hirdet a jelen szabályzatban írt feltételeknek megfelelően.

  1. A Játékban való részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet a FittAréna bármely, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy látogatója, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, a Játék szabályai szerinti adatkezelési hozzájárulást megadja, a Szervező hírlevél szolgáltatására feliratkozik, a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező dolgozói, és az ő közeli hozzátartozói, a Szervezővel tagsági jogviszonyban álló személyek, a Szervezőt vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az ő közeli hozzátartozói, továbbá mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításban közvetlenül közreműködnek, az ilyen szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

  1. A Játék időtartama:

A Játék 2019. november 23. a FittAréna nyitvatartási idejében (7.30 órai kezdettel, 16.30 órai végződéssel).

A Játék időtartamán kívül érkezett jelentkezések érvénytelenek, ezért e jelentkezők részére nem biztosítható a Játékban való részvétel.

  1. A Játékban való részvétel

A Játékra a Szervező által kiadott, a Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással lehet jelentkezni.

A kérdéssorban a jelentkezés feltételeként szerepel a név és az e-mail cím megadása, amely személyes adatokat a Szervező az általa alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak megfelelően a jelen szabályzatban rögzített eltérésekkel kezel azzal, hogy a név helyett álnév is megadható, azonban az e-mail címnek valósnak kell lennie. A Játékból történő kizárást vonja maga után, ha a Játékos valótlan, vagy nem a saját e-mail címét adja meg.

Amennyiben a Játékos a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonja, úgy az a Játékból történő kizárást vonja maga után arra való figyelemmel, hogy amennyiben a Szervező az adatokat nem kezelheti, úgy a Játékost nem tudja azonosítani.

A nyereményről való értesítés megküldéséhez, és a nyeremény igénybevételéhez szükséges a név és az e-mailcím megadása.

Egy Játékos csak egy e-mail címmel regisztrálhat. Egy e-mail cím csak egy Játékos által adható meg érvényesen. Amennyiben a Játékos több e-mail címmel regisztrál, vagy több Játékos egyazon e-mail címmel regisztrál, úgy ezen regisztrációk mind törlésre kerülnek a Játék tisztességének és a Játékban részt vevő többi Játékos érdekének védelme érdekében.

A Játékos a kérdéssorban feltett kérdésekre adott válasszal a jelen szabályzatot elfogadja, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek hiányos teljesülése esetén érvénytelen, ezért a Játékból történő kizárást vonja maga után.

  1. A Játék menete

A Játékban való részvétel feltételeként meghatározott követelmények teljesítését követően a Játékos a Szervező által a Játékban használt 35*35*35-ös dobókockával egy alkalommal dob. Attól függően, hogy mennyit dobott a Játékos, az alábbi nyeremények egyikére válik jogosulttá.

1: nem nyert

2: a FittAréna helyszínén a Szervező standjánál a Szervező által kínált termékek vásárlására felhasználható, bruttó 1000- Ft értékű kupon. A kupon a Szervező által kínált fehérjeszelet kivételével valamennyi termék megvásárlására felhasználható.

3: 40 db Shaker + 5 * 1 óra személyi edzés.

4: a FittAréna helyszínén a Szervező standjánál a Szervező által kínált termékek vásárlására felhasználható, bruttó 1000 – Ft értékű kupon. A kupon a Szervező által kínált kapszulák vásárlására használható fel. A kupon mellé a Szervező tárgyi nyereményeket is adhat.

5: a FittAréna helyszínén a Szervező standjánál a Szervező által kínált termékek vásárlására felhasználható, bruttó 1000 – Ft értékű kupon. A kupon a Szervező által kínált BCAA vásárlására használható fel. A kupon mellé a Szervező tárgyi nyereményeket is adhat.

6: a FittAréna helyszínén a Szervező standjánál a Szervező által kínált termékek vásárlására felhasználható, bruttó 1000 – Ft értékű kupon. A kupon a Szervező által kínált Shape Cake, Pizza&More, Protein Dream fehérjék, termékek vásárlására használható fel. A kupon mellé a Szervező fehérje szeletet és Ördögnyelv Shaket is adhat.

Az egyes nyereményekből a fent megjelölt darabszámot biztosítja a Szervező. Így amennyiben a Játékos által dobott szám szerinti nyeremény már elfogyott, úgy a Játékos a 6. pont szerinti sorsoláson való részvételre válik jogosulttá.

  1. Sorsolás:

A sorsolásra 2019. november 25. napján 13 órakor, a Szervező székhelyén, 3 munkavállalójából álló bizottság előtt, jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követő 48 órán belül e-mailben értesíti a nyereményről, és annak érvényesítésének részleteiről. A Szervező a nyertes Játékost a regisztráció alkalmával megadott e-mail cím útján értesíti a nyereményéről. A Szervező nem felelős, ha a nyertes Játékos a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota, vagy más, a Szervezőnek nem felróható ok miatt nem értesíthető a megadott e-mail cím útján.

A sorsoláson csak az érvényesen regisztrált Játékosok vesznek részt.

A nyertesek listája a Játékos által megadott név feltüntetésével a sorsolást követően a www.stardiets.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel nélküli és kifejezett hozzájárulását adja.

Egy Játékos, összesen 1 nyereményt nyerhet.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

  1. Nyeremény átadása, érvényesítése:

A sorsolást követően a Szervező e-mailben kísérli meg értesíteni a nyertes Játékosokat. A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A nyertes Játékosok a nyereményről szóló értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül kötelesek válaszolni a Szervező megkeresésére, amelynek elmaradása esetén a nyeremény átvételére, annak igénybe vételére utóbb már nem tarthatnak igényt.

Amennyiben a nyertes a Szervező által a nyereményről megküldött e-mail megküldésétől számított, fent írt határidőn belül nem érkezik meg Szervező részére vagy a nyertes Játékos egyéb okból nem jogosult a nyereményre, úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény szerinti személyi edzés 5 alkalmának felhasználására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen határidőn belül a személyi edzés 5 alkalmának felhasználására nem kerül sor, úgy az a nyeremény érvényesítésének meghiúsulásának minősül, és az eddig az időpontig fel nem használt alkalmak többé már nem használhatók fel. Ilyen esetben a Játékos kizárólagosan felel. A nyeremények érvényesítésének az időtartama nem hosszabbítható meg, így annak eredménytelen eltelte jogvesztéssel jár.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes a regisztráció során megadott e-mail címről a nyereményt visszaigazolta, és a nyeremény alapján a Szervező által teljesítendő adófizetési kötelezettséghez szükséges adatokat a Szervező részére megadta.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat úgy, mint a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat kitiltsa a Játékból, vagy a nyeremény számukra történő átadását megtagadja.

A nyertes személyét, a nyeremény juttatását, illetve a nyertes személyének meghatározását illető kérdésekben a Szervező döntése nem vitatható.

  1. Adók és közterhek:

A nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a fődíj érvényesítési helyszínére történő utazási költségek, a nyertest terhelik.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás a nyertes Játékost terheli.

  1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.stardiets.hu oldalakon, továbbá a Szervező vevőszolgálatán és a Szervezőnek a FittArénában felállított standján.

A Játék a FittArénában, és a Szervező döntése szerint a Facebookon és más közösségi médiában, vagy weblapokon kerülhet meghirdetésre.

  1. Adatkezelés

Adatkezelő, Szervező: Ever&Ever Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2094 Nagykovácsi, Farkas utca 28.

Levélcím: 1550 Budapest, Pf.: 135.

E-mail: [email protected]

Web: www.stardiets.hu

Telefon: +3620/777 2772

Adószám: 25514414-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-180139

Nyilvántartó bíróság: Budapestkörnyéki Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

Cégjegyzésre önállóan jogosult törvényes képviselő: Vámos Erika ügyvezető

 A Játékban történő részvétel során a Játékos a alábbi adatait a Szervező az alábbi adatkezelési célból, az alább megjelölt jogalapon és ideig kezeli.

A Szervező által alkalmazott adatkezelési és adatbiztonsági szabályokról, a Játékosokat megillető adatvédelmi jogokról és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező által alkalmazott Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Igényérvényesítésre a Szervező fent megadott elérhetőségei útján van lehetőség

A Játékosok személyes adatai a következő kivételekkel nem kerülnek továbbításra. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerülnek továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz, illetve tanácsadókhoz kerülhetnek továbbításra.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
A Játékban résztvevő játékos által megadott név, e-mail cím A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást, ajándékok átadása Az érintett hozzájárulása A Játék lebonyolításától számított 6 hónap
A Játékban résztvevő játékos által megadott név, e-mail cím Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Szervező és Játékosok jogos érdeke: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása A Játék lebonyolításától számított 30 nap
A nyertes neve Átláthatóság biztosítása A Szervező és a Játékosok jogos érdeke: a játék tisztaságának biztosítása. A Játék lebonyolításától számított 30 nap
A nyertes neve A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyereményről történő értesítés A Szervező és a Játékosok jogos érdeke: a Játékban a Szervező által vállalt kötelezettség teljesítése A Játék lebonyolításától számított 60 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adóazonosító jel) A nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény A Játék lebonyolítását követő 8. naptári év végéig
A játékosok neve és e-mail címe Hírlevélszolgáltatás, eDM A Játékos hozzájárulása a hozzájárulás visszavonásáig

Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem teljesítési segédei nem vonhatók felelősségre.

A nyeremény készpénzre át nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek a nyeremény tekintetében sem minőségi, sem eredményfelelősséget nem vállalnak, így nem vonhatók felelősségre, amennyiben a nyertes Játékos nem éri el a kívánt célt a nyereménnyel.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Játékban a Játékos olyan e-mail címet köteles megadni, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játékos teljes felelősséggel tartozik az általa megadott e-mail cím használatáért, valamint azért, hogy azon keresztül a Szervező által elérhető legyen. A megadott e-mail cím használatára vonatkozó bármilyen igény tekintetében – ideérve különösen, de nem kizárólag az esetleges károkat vagy vitákat is – Szervező mindennemű felelősséget teljes terjedelemben kizárt. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó bármely igény tekintetében a Szervezőt felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bármely módon történő megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból történő kizárást, és a felmerült igények érvényesítését vonja maga után.

A Szervező jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására.

Budapest, 2019. november 23.

Ever&Ever Kft.

szervező